Taptuk Emre Türbesi hangi ilimizdedir?

Kula’ya bağlı Emre Köyü’nde H.954 yılına tarihlenen bir çeşme, iki hamam kalıntısı ve medrese temeli günümüze kadar ulaşabilmiştir. Tapduk Emre Türbesi olarak anılan yapı mimari unsurlar bakımından Manisa’daki Saruhan Bey Türbesi ile büyük benzerlikler taşımaktadır.

Taptuk Emre hangi cemaatten?

Bektaşîlik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Türkmen şeyhi.

Taptuk Emre nerede yaşadı?

Horasan erenlerinden olan ve Moğol baskısı döneminde Anadolu’ya gelen Tapduk Emre, XIII. yüzyılda Orta Anadolu’da Aksaray ve çevresinde yaşamıştır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin halifelerinden olan Tapduk Emre, büyük Türk-İslam Mutasavvıfı Yunus Emre’nin mürşididir.

Tapduk Emre hangi mezhepten?

XIII. yüzyılda yaşayan Babaî-Haydarî dervişi. Babaî hareketi çevrelerine mensup Kalenderiyye tarikatı şeyhlerinden bir Türkmen babası. Mutasavvıf Türk şairi.

Leave a Comment