Sufilik islamda var mı?

Tasavvuf ya da sufilik, İslam’ın mistik yüzü olarak tarif edilir. Sûfi kelimesinin ortaya çıkış tarihi belirsiz olmakla birlikte, genel kanaat, hicrî ikinci asırdan itibaren yaygınlık kazandığı şeklindedir.3 Mar 2019

Kimler Sofi olabilir?

Müridlere rehberlik yapan ve onları irşad eden kişi anlamında tasavvuf terimi. Bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi. Tasavvuf yolunu tutmaya veya tarikata girmeye karar veren yahut bir şeyhe bağlı bulunan kişi anlamında tasavvuf terimi.

Kimler sofi olur?

Nasıl Resulullah (a.s) zamanında herkes; bayan, erkek sahabe olup O’na tabi oluyorsa, bu zamanda da Resulullah’ ın (a.s) sünneti yolunda giden bayanlar da sofi olabilir. Bütün bunlardan anlıyoruz ki; sofi, yola çıkmış, yolda yürüyen demektir.

Kimler sofi olur?

Sofiler kime denir?

Tasavvufî hayat tarzını benimseyerek Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kimse. İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan mânevî ve derunî hayat tarzı. Tasavvufî hayat tarzını benimseyen ve bu yolla Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kişi.

Ilk sûfî kimdir?

“Sûfî” lâkâbıyla ilk anılan zât; bir rivâyete göre Câbir b. Hayyân (ölm.150/767), bir başka rivâyete göre ise Ebû Hâşim’dir. Her ikisi de Kûfe’li olduklarından, “sûfî” kavramının önce Kûfe ve Basra’da ortaya çıktığı söylenebilir.

Leave a Comment