Nakşibendi tarikatı şeyhleri kimlerdir?

– İmâm’ul Embiyâ Seyyidina Muhammed.
– Ebu Bekri’s-Sıddiyk.
– Salmân-ı Fârisî
– Kâsım bin Muhammed.
– Cafer-i Sadık.
– Bayezid-î Bistamî
– Hâce Ebû’l Hasan Harakânî
– Ebu Ali Farmedi.

Nakşibendiler hangi mezhepten?

Tarikatın temeli, Bahaeddin Nakşibend’in de mensup olduğu ve Yusuf el-Hemedânî tarafından kurulan ve sonrasında halifesi Abdulhalik Gücdevani tarafından sistemleştirilen Hâcegân tarikatına dayanır.

Türkiye’deki en büyük tarikat hangisi?

Menzil Cemaati, Nakşibendiye’ye bağlı olup Türkiye’deki cemaatler arasında en fazla mensubu olanlardan biridir. Muhammed Raşit Erol (1930-1993) tarafından kurulmuştur. 12 Temmuz 2023’e kadar önderleri Abdülbaki Erol’du.

Kaç tane tarikat var isimleri?

– Nakşibendi tarikatı
– Kadiri tarikatı
– Mevlevi tarikatı
– Halveti tarikatı
– Rufai tarikatı
– Melami veya Bayrami tarikatı
– Sühverdiye tarikatı
– Çeşti tarikatı

Nakşibendî kolları kaç tane?

Şah Veliyyullah ile devam eden Nakşibendî-Müceddidî silsilesi başlıca iki kola ayrılır. Bunların ilki oğlu Şah Abdülazîz ed-Dihlevî’den Ahmed Şehîd Birelvî’ye intikal eden kol, diğeri tarikatı Doğu Bengal’e taşıyan sûfî Nûr Muhammed’e nisbet edilen koldur.

Leave a Comment