Mehmet Yaşar Kandemir Hoca Kimdir?

11939′da Yozgat’ın İnceçayır köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, İmam-Hatip Okulu’nu Yozgat’ta okudu. 1964′te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Sivas İmam-Hatip Okulu’nda üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne hadis asistanı oldu (1967).

Ebû Dâvûd hadisleri nelerdir?

Ebû Dâvud “Akıllı kimse için bu hadislerin dört tanesi bile yeter” demiş ve bunları şöyle sıralamıştır: “Ameller niyetlere göre değerlendirilir”, “Gereksizi (mâlâyânî) terk etmesi kişinin îman olgunluğundandır”, “Kendi nefsi için istediğini Müslüman kardeşi için istemeyen olgun mümin olamaz.”, “Helâl de bellidir, haram …

Sünen türü eser ne demek?

Hadis edebiyatında sünenlerin önemli bir yeri vardır. Hadis edebiyatının ilk ortaya çıkan türünün sünenler olduğu kabul edilmektedir. Hadis edebiyatının bu türü, ahkam hadislerinin fıkıh konula- rına göre düzenlenerek bir araya getirildiği eserlerdir.

Müsned ve Sünen nedir?

Hadislerin adlarına göre tasnif edildiği kitap türü. Sözlükte “dayanmak, yaslanmak” anlamındaki sünûd kökünün “if’âl” kalıbından türeyen müsned kelimesi “muttasıl bir senedle Hz. Peygamber’e ulaşan hadis” mânasına gelir.

Müsned ve Sünen nedir?

Sünen konusu nedir?

Sünenler genellikle iman, ibadet, muâmelât ve ukūbâta dair hadisleri ihtiva eder. Bu eserlerde Resûl-i Ekrem’in söz, fiil ve takrirleri yanında ashabın ve tâbiînin fetvaları da yer alır.

Ebû Dâvûd kaç hadis var?

Bir hadisin senedinde kopukluk bulunmadığı ve râvilerinin zayıflığı hakkında fikir birliğine varılmadığı takdirde onu kitabına almakta mahzur görmeyen Ebû Dâvûd, hayatı boyunca yazdığı 500.000 hadis arasından bu özelliklere sahip 4800 rivayeti seçerek es-Sünen’e almıştır.

Leave a Comment