Ibni Arabi Alim mi?

İbn Arabi, İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahip olan bir alimdir. İbn Arabi, Doğu dünyasının en etkileyici ve derin filozoflarından biri olarak kabul edilir. 12. ve 13. yüzyıllarda yaşamış olan bu düşünür, felsefe, tasavvuf, teoloji ve mistisizm gibi farklı alanlarda çalışmalar yapmıştır.

İbn Arabi’nin eserlerinde öne çıkan en önemli kavramlardan biri “Vahdet-i Vücut”tur. Bu kavram, her şeyin Allah’ın varlığından doğduğunu ve her şeyin aslında Allah olduğunu ifade etmektedir. İbn Arabi’ye göre, gerçek varlık sadece Allah’tır ve diğer bütün varlıklar sadece O’nun yansımalarıdır. Bu düşünce, İbn Arabi’nin mistik ve felsefi düşüncesinin temelini oluşturur.

İbn Arabi, aynı zamanda “Meşayihze” adı verilen bir terim geliştirmiştir. Meşayihze, evrensel ve kozmik bir bilinçtir ve bütün varlıkların bu bilince bağlı olduğunu ifade eder. İbn Arabi’ye göre, her insan bu evrensel bilinçe farklı bir şekilde erişir ve herkesin doğrusu kendine aittir. Bu düşünce, İbn Arabi’nin insanın büyük potansiyeline olan inancını yansıtmaktadır.

İbn Arabi’nin düşüncesi değişik çağlarda farklı yorumlara tabi tutulmuştur. Bazıları onu bir panentist olarak nitelendirirken, bazıları da onu Allah’ın birliğini vurgulayan bir düşünür olarak görür. İbn Arabi’nin eserlerindeki derinlik ve karmaşıklık, onun felsefi ve teolojik çıkarımlarının zorluklarını yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, İbn Arabi, İslam düşünce tarihinde önemli bir alim olarak kabul edilmektedir. Eserlerindeki felsefi ve mistik düşünceleriyle tanınan İbn Arabi, insanın büyük potansiyeline olan inancı ve Vahdet-i Vücut kavramıyla farklı dönemlerde farklı yorumlara tabi tutulmuştur. Onun düşünceleri, günümüzde hâlâ tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Muhyiddin Arabi kâfir mi?

Vücûdîler (panteistler) ise yalnız “teşbih” ederler. İbnü’l-Arabî’nin en sert eleştirmenlerinin başında gelen kişi Hanbelî Mezhebi geleneğinden beslenen âlim İbn Teymiyye’dir. İbn Teymiyye’ye göre vahdet-i vücud küfürdür, dolayısıyla onu savunanlar da kâfirdir.

Ibni Arabi hangi cemaatten?

Bazılarına göre Ekberiyye adıyla müstakil bir tarikat yoktur. Bu adla meşhur olan tarikat aslında Kādiriyye’nin bir şubesidir. İbnü’l-Arabî de bu tarikatın ikinci pîridir (Teftâzânî, s. 308).

Ibni Arabi hangi cemaatten?

Ibn i Arabi hangi mezhepten?

Endülüslü Mâlikî fakihlerinin önde gelenlerinden, muhaddis.

Ibni Arabi ehli sünnet midir?

Ehl-i sünnet âlimleri, vehhabilerin ortaya çıkacaklarını, keramet olarak bilmişler, bunlara, yıllarca önce cevaplar yazmışlardır. Bu âlimlerin başında, Muhyiddin-i Arabi ve Sadreddin-i Konevi ve Celaleddin-i Rumi ve Seyyid Ahmed Bedevi ve imam-ı Rabbani hazretleri gibi Veliler bulunmaktadır.

Leave a Comment