Celvetiye tarikatı şeyhi kimdir?

Tanınmış Celvetî şeyhi, vâiz ve mutasavvıf-şair. Bayramiyye tarikatının Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628) tarafından kurulan bir kolu. Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.

Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Alevi mi?

Mescidin banisi, Alevî-Bektâşî ve Türkmen kökenli olan Aziz Mahmud Hüdayi, külliyenin bahçesindeki türbesi ve Bektâşî Türkmen tekkesi medfundur.

Celvetiye tarikatının kurucusu kimdir?

Tarikatın kurucusu Aziz Mahmud Hüdâyî’nin şeyhi Üftâde’nin Sünbül Sinan’a, kendisinin de Nûreddinzâde ve Kerîmüddin Halvetî gibi Halvetî ricâline mensup olmaları, Celvetiyye’nin Halvetiyye ile ilgisini ortaya koymaktadır.

Üftade Hazretlerinin hocası kim?

Üftâde, çocuk yaşlarında intisap ettiği Bayramî şeyhlerinden Muk’ad Hızır Dede’nin teşvikiyle ilim tahsiline başladı. Şeyhinin vefat ettiği 918’e (1512) kadar yaklaşık sekiz yıl kendisine hizmet etti.

Üftade Hazretlerinin hocası kim?

Celvetiye Tarikatı Nedir?

Celvetî tarikatı da kulun rıza makamına ulaşması ve sâlikin İnsan-ı kamil mertebesine ulaşması amacıyla ortaya çıkan manevi bir teşekküldür. Celvetîler de Lâ ilâhe illallah olan tevhid zikrinin yanı sıra diğer isimlere de temessük etmişlerdir.27 May 2020

Leave a Comment